โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ

หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์ 044-870400

317252911_463130169264822_1415820915926443145_n

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๒

ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน

นาบสวย ชาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อเดิมเปิดเป็นสาขาหนึ่งของโรงเรียนบ้านห้วยกนทา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2515 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย อส.สากล ยศรุ่งเรืองและ อส.คำพันธ์ พรมวงค์ เป็นผู้สอน

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2516 ทางอำเภอหนองบัวแดงจึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ นายเล็ก พรมชัยธวัช ครูตรีโรงเรียนบ้านห้วยกนทา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 จึงได้เปิดเรียนเป็นเอกเทศ

ปี พ.ศ. 2520 ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2530 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบสปช.101/26 จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2536 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบสปช.102/26 จำนวน 1 หลัง

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ผู้มีความสมดุลทั้งทางร่างกายความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน และสามารถอยู่ได้ในสังคม อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดำรงความเป็น ไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลายเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล เพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน และสังคม