โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ

หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์ 044-870400

กฎหมายเบื้องต้น และโทษของสิ่งเสพติด

ทางโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ ขอขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหนองบัวแดง เป็นอย่างสูงที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด กฎหมายเบื้องต้น และโทษของสิ่งเสพติด มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด เน้นการใช้หลักการป้องกันและปราบปราม กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ พร้อมสร้างกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้ให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก

บทความล่าสุด