โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ

หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36210 โทรศัพท์ 044-870400

ลงแขกเกี่ยวข้าว

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565
โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ นำโดย ผอ.ไพวัลย์ คงโนนกอก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ตามโครงการสืบสานการทำนาแบบดั้งเดิม โดยความร่วมมือกับชุมชน ณ แปลงนาสาธิตโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ ซึ่งกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนร่วมกับชุมชนได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำนาแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ

บทความล่าสุด